Polityka prywatności (RODO)

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ STUDIO COMPLEX

INFORMACJE PODSTAWOWE
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), przekazanych za pośrednictwem strony internetowej https://studiocomplex.pl (dalej jako: Strona Internetowa), w szczególności przy użyciu dostępnego po adresem https://studiocomplex.pl/kontakt formularza kontaktowego (dalej jako: Formularz Kontaktowy) – zwanych dalej: Danymi Osobowymi – jest Studio Complex Wojciech Lepiarz z siedzibą w Wieliczce (32-020), ul. Słowackiego 32, NIP: 945-182-11-17, e-mail: biuro@studiocomplex.pl (dalej jako: Administrator lub Studio Complex).
2. Administrator przetwarza Dane Osobowe z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
3. Podanie Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne (nie jest wymogiem prawnym), jednak jest niezbędne w celu umożliwienia przesłania wiadomości/zapytania przy użyciu Formularza Kontaktowego lub skomunikowania się w inny sposób z Administratorem.
4. Informacje handlowe Studio Complex, o których mowa w ust. 7 lit. c) skierowane są do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, w związku z prowadzoną przez te podmioty we własnym imieniu działalnością gospodarcza, zawodową bądź statutową.
5. Zamieszczenie w Formularzu Kontaktowym Danych Osobowych innych osób aniżeli wypełniających Formularz Kontaktowy jest dozwolone wyłącznie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
6. Administrator nie weryfikuje podanych Danych Osobowych – w przypadku podania danych nieprawdziwych lub niepełnych udzielenie odpowiedzi na skierowaną wiadomość/zapytanie nie będzie możliwe.

PODSTAWA PRAWNA, CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
7. Dane Osobowe przekazywane w zakresie wymaganym w przypadku wypełniania Formularza Kontaktowego przetwarzane są przez Administratora w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w celu:
a. identyfikacji nadawcy skierowanej do Studio Complex wiadomości lub zapytania;
b. udzielenia przez Studio Complex odpowiedzi na skierowaną za pośrednictwem Formularza Kontaktowego wiadomość/zapytanie;
c. w przypadku wyrażenia zgody na kierowanie przez Studio Complex informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Studio Complex zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjnego – także w celu marketingu bezpośredniego polegającego na przekazywaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub kontaktu telefonicznego informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Studio Complex oraz Studio Complex sp. z o.o., Studio Complex Wojciech Lepiarz, Studio Complex Kinga Lepiarz, w tym w formie przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej, w formie elektronicznej, zamówionej poczty elektronicznej – newslettera.
8. W przypadku przekazania Administratorowi dodatkowych Danych Osobowych, tj. niewymaganych przez Administratora w związku z wypełnianiem Formularza Kontaktowego, podstawą przetwarzania takich dodatkowych Danych Osobowych jest dorozumiana zgoda osoby, która Dane Osobowe przekazuje (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
9. Administrator nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) Danych Osobowych podmiotom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie Danych Osobowych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanych powyżej celów ich przetwarzania. W szczególności Dane Osobowe mogą zostać przekazane do przetwarzania podmiotom stale współpracującym z Administratorem w ramach Studio Complex, w tym Studio Complex sp. z o.o., Studio Complex Wojciech Lepiarz, Studio Complex Kinga Lepiarz
10. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia poszczególnych Danych Osobowych odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
11. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie 9. i 10. Dane Osobowe nie zostaną bez wyraźnej ujawnione jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu.
12. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne, a następnie zostaną usunięte z systemu. W przypadku wyrażenia zgody na kierowanie informacji handlowych w drodze marketingu bezpośredniego, Dane Osobowe będą przechowywane do czasu wycofania danej zgody.

KATALOG UPRAWNIEŃ OSÓB, KRÓTYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE
13. Każdej osobie, której Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje uprawnienie do dostępu swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego.
14. W przypadku wyrażenia zgody na kierowanie przez Studio Complex informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Studio Complex zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, osobie, która zgodę wyraziła, przysługuje w każdym momencie prawo do cofnięcia udzielonej zgody. Zgoda może zostać wycofana poprzez skuteczne zawiadomienie Administratora, w szczególności w formie wiadomości elektronicznej wysłane na adres e-mail: biuro@studiocomplex.pl lub w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: ul. Słowackiego 32, 32-020 Wieliczka. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem marketingu bezpośredniego realizowanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

PLIKI COOKIES I INNE INFORMACJE TECHNICZNE
15. Administrator informuje, że z momentem połączenia się ze Stroną Internetową w logach systemowych Strony Internetowej mogą pojawić się informacje o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego osoby łączącej się ze Stroną Internetową. Administrator informuje także, że będzie w takim przypadku przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego, a także czasu połączenia ze Stroną Internetową oraz inne dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej. Wspomniane dane są przetwarzane w celach technicznych oraz w celu zbierania ogólnych (niespersonalizowanych) informacji statystycznych.
16. Administrator oświadcza, że może wykorzystywać narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Stronie, takie jak Google Analytics oraz inne podobne w celu gromadzenia danych o aktywności Korzystającego i jego zachowaniu na Stronie.
17. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne tzw. „cookies”) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony Internetowej. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:
a. utrzymanie sesji danej osoby na Stronie Internetowej;
b. lepsze dopasowanie Strony Internetowej do potrzeb odwiedzających;
c. tworzenia statystyk;
d. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań osób odwiedzających Stronę Internetową;
e. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
18. Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia Danych Osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Osoba odwiedzająca Stronę Internetową ma również możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do informacji elektronicznych za pomocą ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. Administrator zastrzega, że w przypadku, w którym na Stronie Internetowej zamieszczany jest link prowadzący do innych, nieadministrowanych przez Administratora stron internetowych, Administrator nie odpowiada ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Przejściu na takie strony dokonywane jest na własną odpowiedzialność. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony.
20. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.